ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈНМВ бр1.1.2/2019

Назив наручиоца: ОШ“Петар Кочић“  Адреса наручиоца: Цара Душана бр. 9 Инђија 22320 Интернет страница наручиоца: www.ospkocic.edu.rs Врста наручиоца: установа Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности  Продужење рока за подношење понуде.  Врста предмета: добра Добра: рачунарска опрема  Датум објављивања Read More …