Електронски дневник

Наша школа је од другог полугодишта школске 2017/18. године ушла у пилот пројекат вођења електронског дневника под покровитељством Министарства просвете. Овај пројекат има за циљ да скоро у потпуности дигитализује вођење евиденције васпитно-образовног рада у основним и средњим школама. За школске координаторе пројекта су одлуком директора одређени наставник разредне наставе Светлана Милојевић и наставник техничког и информатичког образовања Александар Мамић.

Од почетка школске 2018/19. године комплетна евиденција васпитно – образовног рада у нашој школи се води у систему ес ДНЕВНИК. Систем ес Дневник представља јединствено софтверско решење које у себи интегрише дневник  редовне наставе, дневник осталих облика васпитно-образовног рада (додатна и допунска настава, секције, припреме за такмичења и др.), дневник рада одељењског старешине, као и многе друге административне протоколе.  Сам тај чин представља велики корак у унапређењу ефикасности и квалитета наставног процеса.  Од почетка другог полугодишта у потпуности ће бити функционалан и сервис за родитеље. Школски администратори система ес ДНЕВНИК у 2018/19. години су наставник разредне наставе Милица Мијалчић и наставник технике и информатике Александар Мамић.