Пројектна настава

Од школске 2018/2019. године наставни план и програм за 1. и 5. разред потпуно је измењен. Главна новина јесте пројектна настава. За разлику од 1. разреда где је пројектна настава уведена као посебан предмет, у 5. разреду више се ради о посебном облику рада. Суштина је у интердисциплинарном приступу, односно у повезивању више предмета у обради једне теме/наставне јединице.

Нпр. ако је тема „Вода“- наставник географије ће обрађивати реке, језера, мора, наставник биологије ће обрађивати значај воде за биљни и животињски свет, из српског ће се обрађивати дела која су повезана са овом темом, из ликовног ће се цртати на ову тему, из физичког и здравственог ће се учити о значају воде за здравље и људски организам, итд…

Циљ је да ученици сагледају одређене ствари из више углова, да повезују чињенице и информације стварајући ширу слику, да развијају критичко мишљење.

Пројектна настава реализоваће се кроз групни рад, ученици ће сарађивати, истраживати користећи различите изворе, а акценат ће бити на коришћењу ИКТ-а.

Такође, свака тема обрађена на овакав начин биће адекватно промовисана (панои, презентације, изложбе радова, школски сајт…).

ГОДИШЊИ ПЛАН ПРОЈЕКТНЕ НАСТАВЕ ЗА 1
Годишњи план пројектне наставе за 5. разред