ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈНМВ бр1.1.2/2019

Назив наручиоца: ОШ“Петар Кочић“

 Адреса наручиоца: Цара Душана бр. 9 Инђија 22320

Интернет страница наручиоца: www.ospkocic.edu.rs

Врста наручиоца: установа

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности

 Продужење рока за подношење понуде.

 Врста предмета: добра

Добра: рачунарска опрема

 Датум објављивања позива за подношење понуда:8.4.2019. године.

Датум објављивања обавештења о продужењу рока: 10.4.2019. године.

Разлог за продужење рока: ради измене конкурсне документације.

 

Време и место подношења понуда: врши се непосредно или путем поште на адресу ОШ“Петар Кочић“ Инђија, Цара Душана бр. 9  22320 Инђија, у затвореној  коверти, са назнаком „ Понуда за ЈНМВ бр. 1.1.2/2019 НЕ ОТВАРАТИ „. На полеђини коверте уписује се  назив, адреса и телефон контакт особе понуђача.

Рок за  подношење понуда је најкасније до  10,00  часова 18. априла  2019.године.

Време и место отварања понуда: Јавно отварање понуда одржаће се 18.4.2019.године у 11,00 часова у просторијама ОШ“Петар Кочић“ Инђија, Цара Душана бр. 9,  школска библиотека, у присуству овлашћених представника  Понуђача.

Kонтакт: e-mail: p_kocic@yahoo.com

Измене конкурсне документације се могу преузети на линку испод

Измене конкурсне документације 1.1.2-2019

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.